A szem és a fotoreceptorok

1802-ben (nem előzmények nélkül) végre megszületett egy olyan elmélet, amely – legalábbis a hipotézis szintjén – meg tudta magyarázni a „háromszínlátást” (trichromacy). Ehhez a vizsgálódást ki kellett terjeszteni a szemünk működésére, kilépve a fizika biztonságos keretei közül. Írás támaszkodik a színlátásról jóval később, a múlt században megszerzett ismeretek egy részére is, amelyek a 19. században még nem álltak rendelkezésre.

Egy korábbi írásunkban bemutattuk, hogy miféle változatos (a színkeverési gyakorlatból eredeztethető) elméletek születtek a háromszínlátás magyarázatára. A továbblépés lehetőségét végül a Thomas Young nevéhez köthető trikromatikus elmélet hozta meg (amelynek finomított és továbbfejlesztett változatát ma Young-Helmholtz trikromatikus elmélet néven ismerjük). A magyarázat lényege az emberi szem felépítésében rejlik.

A teljes emberi látórendszerről – ideértve a szemünk szerkezetét, a fényérzékelő idegsejtek tulajdonságait, a vizuális információt az agyunkba továbbító ideghálózatot, és az érzékelés pszichológiai aspektusait – nagyon hosszú eszmefuttatást kellene írni, ha átfogóan szeretnénk bemutatni. Erre most nem vállalkozunk, de akit mélyebben érdekel ez a témakör, annak számtalan nyomtatott és online forrás áll rendelkezésére.

Nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy a szemünk rendkívül összetett érzékszerv, tulajdonképpen az agyunk célirányos „meghosszabbítása”, egyfajta „periféria”, hiszen a központi idegrendszer a szemünkön keresztül tud vizuális információhoz jutni. Csupán emlékeztetésképpen, bemutatunk egy metszeti ábrát a szemünkről:

A szem fő részei (az ábra a jobb szem metszetét mutatja). Olvasóink többsége számára valószínűleg ismerős az ábra a biológia órák tananyagából. Minket pillanatnyilag csak a fény- és színérzékelésért felelős retina érdekel, ezért ennek szerkezetéről fogunk néhány szót ejteni. A retina legfontosabb része a sárgafolt (makula), illetve ennek kb. 2 mm-es központi része, a látógödör (fovea), az éleslátás és a színlátás helye. Itt találhatók a legnagyobb sűrűségben a színérzékelésért felelős receptorok (csapok)

A fotoreceptorok

A trikromatikus elmélet – amely később a színmérés alapja lett – bemutatásához ezúttal nekünk elegendő némi ismeret a szemünkről. Közelebbről, a retina felépítéséről, különösképpen a fényérzékeny idegsejtekről, más néven a fotoreceptorokról. Ezek egyik fajtája (pálcika, rod) a sötétben, illetve nagyon kis megvilágítás (< 0,01 lux) melletti látásért felelős, és mivel a színlátásban nincs szerepe, csak érintőlegesen képezi érdeklődésünk tárgyát.

A másik fajta fotoreceptor (csap, cone) világosban, kb. 1 lux megvilágítás fölött működik „rendeltetésszerűen”. Háromféle van belőle, az általában S, M és L betűkkel jelölt (alacsony, közepes és nagy hullámhosszakon maximális érzékenységet mutató) csapok. A pálcika és a csap külső szegmensének eltéréséből (lásd az ábrát) következik, hogy a pálcikák érzékenysége nagyobb, és egyébként kb. hússzor annyi van belőlük, mint a csapokból. Ezért tud a szemünk alkalmazkodni a sötétben való látáshoz.

A kétfajta fotoreceptor felépítése. A csapok hossza kb. 35, a pálcikáké 60 mikron. Azonban ezek a méretek és a receptorok vastagsága is széles határok között változik, attól függően, hogy a foveában (látógödör, sárgafolt) vagy hozzá közel, illetve a retina perifériális részein helyezkednek el

A pálcikák és a csapok elektronmikroszkópos képe a retina egy olyan helyén, ahol a pálcikák vannak többségben. A pálcikák ugyanis a fovea legbelső része (a kb. 0,1 mm-es foveola) és a vakfolt kivételével a retina teljes felületét beborítják

A csapok – bár egyre csökkenő számban – a foveától távolabb is megtalálhatók, különösen az alacsony hullámhossz-tartományra érzékeny S csapok. A háromféle csapnak (amelyekből összesen úgy hatmillió van a retinában, főleg a foveában) köszönhetjük a színlátásunkat. Az L:M:S számarány a foveát körülvevő kb. 10 fokos tartományban hozzávetőlegesen 64:30:6.

A retina szerkezete és a fényinger feldolgozása

Az alábbiakban ugrunk (és már a fentiekben is ugrottunk) egy nagyot a 20. század második felébe, mivel a fotopigment fényelnyelési karakterisztikáit, illetve a csapok hullámhosszfüggő érzékenységét csak kb. 50-60 évvel ezelőtt tudták pontosan meghatározni, mikro-spektrofotometriai módszerekkel. A színek számszerű („objektív”) mérésének elveit, sőt részben gyakorlatát ennek ellenére már a 19. században ki tudták dolgozni az ügyesen kigondolt ún. színmegfeleltető vagy színegyeztető (color matching) kísérleti módszerrel meghatározható függvényekkel. Ez a módszer a pszichofizika területére vezet, amelyről egy külön írásban beszélünk.

A mindössze fél milliméter vastagságú retina vagy ideghártya – egyéb szövetek és sejtek mellett – ötféle idegsejt-rétegből áll. Ha a fény útját nézzük, akkor belülről kifelé haladva ezek a rétegek: a ganglion sejtek (dúcsejtek), az amakrin sejtek, a bipoláris sejtek, a horizontális sejtek, végül a fényérzékeny fotoreceptorok (csapok és pálcikák). A receptorokat egy fekete pigmenthám réteg követi, amely megakadályozza a fény visszaverődését. A fény tehát a fényérzékelő sejteket négy (a fényt áteresztő) idegsejtrétegen áthaladva éri el, majd a fotoreceptorokban a fotonok váltják ki azokat a biokémiai folyamatokat, amelyek nyomán elektromos jelek keletkeznek. Ezek visszafelé, a szem belseje felé haladva, közvetlenül vagy közvetve jutnak el a látóidegköteggel kapcsolatban álló ganglionokhoz. A közvetlen út a bipoláris sejteken keresztül vezet, a közvetett pedig a horizontális és az amakrin sejtek közvetítésével.

A retina vázlatos szerkezete az idegsejtek feltüntetésével. A csapok (pálcikák)-bipoláris sejtek-ganglionok közötti közvetlen összeköttetés mellett a közvetett, és rendkívül komplex hálózati összeköttetés a horizontális és amakrin sejteken keresztül jön létre. Az elektromos jeleket a ganglion sejtek adják át a látóidegnek

A fotoreceptorok és környezetük között a gerjesztő fotonok számával arányos, és a fény hullámhosszától függő elektromos potenciál jön létre*. A receptorok külső szegmensében lévő membránok (a pácikákban), illetve az összefüggő membrán mintegy 1000 külön rétegében (a csapokban) egyenként mintegy 10.000 fotopigment molekula van. A fényenergiát ezek a molekulák alakítják át biológiai válasszá. Maga a fotopigment kétféle molekulából áll: a fényérzékeny retinál molekulából, és a váz szerepét betöltő opszin fehérjéből. A pálcikákban lévő fotopigment neve rhodopszin.

Mármost mi történik, ha megfelelő energiájú fotonok érik a fotopigmentet? Az alapvető következmény a retinál molekulák izomerizációja** (fotoizomerizáció), ami alakváltozással jár, ezért a retinál leválik az opszinról. Emiatt az opszin alakja is megváltozik, egyéb enzimeket aktivál a membránban, és lezárja a közelben lévő Na+ áteresztő csatornákat, megváltoztatva az Na+/K+ viszonyt, és ezzel a sejt mentén fellépő potenciálkülönbséget. Ez pedig hatással van a csap szinaptikus végződései és a retina másodlagos sejtjei közötti neurotranszmitterek koncentrációjára. Az itt röviden vázolt, meglehetősen komplex folyamat részletei megtalálhatók az írásunk végén megadott forrásokban.

*Pontosabban alapállapotban (inger nélkül) fellép egy kb. 40 mV-os potenciálkülönbség a receptorsejt mentén, amelyet a belső szegmensből folyamatosan kifelé mozgó Na+ ionok és a fordított irányban mozgó K+ ionok közötti egyensúlyhiány hoz létre. Az inger nélküli potenciálkülönbség „sötétáramot” kelt a receptorsejtben. Fény hatására ez a potenciálkülönbség csökken.  

**Izomerizáció: a molekulák kémiai képlete nem változik meg, csak a szerkezete módosul.

A színérzékelés magyarázata

Fel kell tennünk a legfontosabb kérdést: ha mindhárom, a színérzékelésért felelős fotoreceptorban a kémiai összetételt tekintve ugyanolyan opszin molekulák vannak, akkor miért eltérőek a receptor-érzékenységek az ugyanolyan hullámhosszúságú fényingerre, illetve az ugyanolyan energiájú fotonokra? A válasz éppoly meglepő, mint amennyire érthető (utólag). A fotopigmentek különbözőségét az opszint felépítő aminosavak sorrendjének eltérései okozzák. Ezek az eltérések az L és az M receptorokban lévő opszin molekulák között nem túl nagyok, ezért e két receptor érzékenységi karakterisztikája nagy mértékben átfedi egymást, míg ezekhez képest az S receptor fotopigment opszin molekulájában nagy az aminosav-sorrend eltérése az L, ill. M receptorok opszinmolekuláihoz képest. (Megjegyezzük, hogy a pálcikákban lévő rhodopszinban szintén más az aminosavak sorrendje, így a pálcikáknak is „saját” fényérzékenységi karakterisztikája van.)

Bár a fentiek szerint háromféle „színérzékeny” csap van, a színérzékeléssel kapcsolatban el kell oszlatnunk némi félreértést. Külön-külön mind a háromféle csap csak fényérzékeny, azaz a fényinger nagyságát (a fotonok számát) érzékeli különféle hullámhosszakon más-más mértékben, de ténylegesen „színvak”. Ha valakinek a szeméből kétféle csap hiányzik (ez ritkán fordul elő), akkor egyáltalán nem képes színeket megkülönböztetni. Önmagában tehát egyik csap sem tud színérzetet létrehozni. Erre csak együttesen, „összedolgozva” képesek. A fényinger különböző hullámhosszúságú összetevői ugyanis a három csapot eltérő mértékben gerjesztik, a színérzetet így a háromféle „csapválasz” mindenkori kombinációja határozza meg. Legalábbis első közelítésben…

Tévesen szokás a három csapot „vörös”, „zöld” és „kék” csapnak nevezni, hiszen mindhárom csap széles hullámhossz-tartományban érzékeny (az L és M csap a teljes látható tartományban, az S csap a kb. 530 nanométerig). Bármilyen fényinger, legyen az akár monokromatikus, legalább két, de általánosságban három csapot egyidejűleg gerjeszt. Nincs olyan hullámhossz, amelyen a fényinger csak egyféle csapot gerjesztene a három közül (ha egészséges szemet feltételezünk). Ráadásul az érzékenységi maximumok a „zöldessárga”, „zöld” és „ibolyakék” monokromatikus színingereknek felelnek meg, nem pedig a vörösnek, a zöldnek és a kéknek.

Fontos kitérnünk még arra, hogy a fotoreceptorokból sokkal több van a retinában, mint a ganglion sejtekből, amelyek az ingerületet a látóidegrostoknak átadják. A receptorok egy része a bipoláris sejteken keresztül direkt összeköttetésben van a ganglionokkal, de nagyobb részükből a horizontális, ezt követően pedig az amakrin sejtek sajátos és bonyolult hálózatot képeznek.

Ez együtt jár egyfajta előfeldolgozással a retinában. A központi idegrendszer a színérzet létrehozásához nem közvetlenül kapja meg a háromféle csapból érkező impulzusokat, hanem a ganglion*** (illetve a bipoláris, horizontális és amakrin) sejtek közvetítésével.

***A ganglion sejtek háromfélék lehetnek: az 1-es típus vagy az S, vagy az M, vagy az L csapból érkező jelre érzékeny, a 2-es típus ún. opponens érzékenységet mutat (a vörös-zöld színpár, illetve sárga-kék színpár közül csak az egyik színre érzékeny), a 3-as típus pedig „színvak”, csak a fényerősség növekedéséből és csökkenéséből eredő jelekre érzékeny.  

Végső soron ez az oka annak, hogy önmagában a trikromatikus elmélet – bár a színmérés megalapozásához teljesen elegendő volt –, nem tudott megmagyarázni a színérzettel kapcsolatos minden furcsaságot. Pl. azt, hogy miért érezzük a vörös és a zöld keverékét sárgának, és nem vöröseszöldnek (ilyen színérzet ugyanis nincs, miközben pl. a zöld és a kék keverékében felismerjük a zöldet és a kéket is).

A választ az ún. opponens színelmélet adja meg, amely az 1870-es években a trikromatikus elmélet riválisaként született meg. Opponens színpárok a vörös és a zöld, illetve a sárga és a kék (sárgáskék színérzet sincs). Ezt a négy színezetet egyébként valamiféleképp kitüntetettnek, egyedinek érezzük (unique hues), és erre a trikromatikus elmélet szintén nem ad magyarázatot. Ma már tudjuk, hogy mindkét elmélet szükséges a színlátás teljes magyarázatához. Az opponens színelmélettel egy másik írásban fogunk foglalkozni.

A csapok érzékenységi karakterisztikái

Végre rátérhetünk mondanivalónk legfontosabb részére, a csapok hullámhossz-függő érzékenységére. Mint már említettük, ezeket a függvényeket (cone fundamentals) csak 50-60 évvel ezelőtt tudták széles körben elfogadott pontossággal meghatározni, bár már az 1800-as évek végén viszonylag pontos, úttörő méréseket végeztek színegyeztető kísérletekkel, kétszínlátó látássérült emberek közreműködésével, és egy újfajta spektrofotométerrel (König és Diterici – róluk egy másik írásban még lesz szó). Az érzékenységi karakterisztikák természetesen egyéni különbségeket is mutatnak (ezeket lehet átlagolni), és függenek a fényerősségtől is. A következőkben bemutatandó karakterisztikák „közepes” fényintenzitás esetén érvényesek.

Az alábbi görbéket önkényesen, a szokásokhoz igazodva jelöljük vörös, zöld és kék színekkel, de ennek nincs jelentősége. Mint már említettük, az S receptor érzékenysége kb. 530 nanométer fölött gyakorlatilag megszűnik, a másik kettőé azonban valóban a teljes látható tartományra kiterjed. Emlékeztetünk arra is, hogy az S receptorok jóval nagyobb területen megtalálhatók a retinában, mint az M és az L receptorok, bár a teljes számuk jelentősen kisebb.

Szemünk normalizált csapérzékenységi függvényei (cone fundamentals). Jellegzetes, hogy az S érzékenységi görbe jóval keskenyebb, mint az M és az L. A másik figyelemre méltó sajátosság, hogy az M és L görbék nagy mértékben átfedik egymást. A maximális érzékenységük közötti hullámhossz-különbség kisebb kb. 30 nanométernél. A hullámhossz-értékekben nagy egyéni eltérések lehetségesek

Még annyit hozzá kell tennünk az elmondottakhoz, hogy az M és L csapok kb. fele a foveában, tehát rendkívül kis területen található, ami kiemeli a fovea kitüntetett szerepét a színlátásban.

Másféleképpen ábrázolva, a fenti érzékenységi görbéket úgy is szemléltethetjük, hogy megítélhető legyen a csapok eltérő számossága:

Az egyes receptorok érzékenységét a számosság figyelembevételével vizsgálva érdekes görbékhez jutunk

Látható, hogy az L és M csapok szolgáltatják a retina által összegyűjtött csaknem összes információt. A hullámhossz tengelyén az is látható, hogy mindhárom csaphoz tartozik egy-egy hullámhossz, amelyen az adott csap a legérzékenyebb (Smax, Mmax és Lmax fehér vonalak a színes skálán). Az is világosan látszik, hogy a legnagyobb összegzett érzékenység (ahol az összeadódó M és L görbének van maximuma) a sárgászöld tartományba esik.

A fenti kétféle ábrázolás a fiziológia megközelítést tükrözi, különösen a számosság alapján felrajzolt karakterisztikák.

A csapok érzékenységét egy harmadik szempont szerint is szokás vizsgálni, az érzékelés sajátosságait előtérbe helyezve a fiziológia helyett. Ebből kiindulva feltételezték, hogy mindhárom csap egyenként összesített (integrált) érzékenysége egyformán járul hozzá a fehér (akromatikus) színérzet létrehozásához. Ezt a későbbiekben a kolorimetria is alapelvévé tette. A csapok érzékenységi maximumát ezért úgy skálázták át, hogy a három függvény alatti terület egyforma legyen.

A csapok érzékenységi függvényeinek felrajzolása úgy, hogy a görbék alatti területek egyformák legyenek. Az S csap érzékenységi csúcsértékének látványos emelkedése arra utal, hogy az S csapok kimenete a számosságukhoz képest messze nagyobb súllyal esik latba a színérzékelésben. A viszonylag kis átfedés az S csapok és az M, L csapok érzékenységi görbéje között pedig azt mutatja, hogy az S tartomány relatíve önálló kromatikus csatornát képez. Mindezzel összhangban van az az állítás is, hogy az M és az L csapok – a nagy átfedés miatt – a világosságérzetért szinte kizárólag felelősek (extrém élességet biztosítva), míg a „színező potenciál” az S csapok esetében a legnagyobb

A csapok fentebb részletesen bemutatott érzékenységi görbéi természetesen a lehető legszorosabb kapcsolatban vannak a színmegfeleltető vizsgálatok (lásd egy másik írásban) során kapott színinger-megfeleltető (color matching) függvényekkel. Ez utóbbiak azonban függenek attól, hogy milyen alapszínekkel és milyen fehérpont feltételezésével történik a megfeleltetés, míg az S, M, L görbék közvetlenül reprezentálják a színlátásunkat. Ha a csap fotoreceptorok elnyelési karakterisztikáinak, illetve érzékenységi függvényeinek pontos meghatározása nem a 20. század második felében történt volna meg, akkor könnyen lehet, hogy az időközben elterjedt univerzális (eszközfüggetlen) színmérő rendszerek ma ezeket használnák. Így azonban a színmérés alapmodellje továbbra is az 1931-ben megalkotott CIE XYZ színrendszer (CIE = Commission Internationale de l’Eclairage, Nemzetközi Világítástechnika Bizottság), amelyből a későbbi (pl. CIE LAB, CIE LUV) színrendszereket származtatták****.

****Jelenleg már létezik a CIE által elfogadott fiziológiai alapú színmérő rendszer, amely a Stokesman és Sharp által 2 fokos látómezőre 2000-ben meghatározott S, M, L csapérzékenységi függvényeket használja a klasszikus színmegfeleltető függvények helyett.

colorlove

Ajánlott források:

https://www.mogi.bme.hu/TAMOP/jamu_optika/ch02.html

http://www2.szote.u-szeged.hu/dmi/downloads/fizika/2017-2018-1/hu/12-Vision-hu-2017.pdf

https://docplayer.hu/5251949-Latas-fiziologia-a-szem-es-a-latas.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szem

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/vargaboglarkaeniko.d.pdf

http://www.agr.unideb.hu/ebook/allatelettan/a_ltszerv_felptse_s_a_lts_folyamata.html

https://hu.warbletoncouncil.org/partes-de-retina-4446

https://uni-obuda.hu/users/balazsz/FizikaIInemv%e9dett/Latas.pdf

https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapter/transduction-of-light/

https://www.handprint.com/HP/WCL/wcolor.html

Stockman, A., MacLeod, D. I. A. and Johnson, N. E. (1993) Spectral sensitivities of human

cones. Journal of the Optical Society of America A10, 2491–2521.

Legyen Ön az első hozzászóló

Várjuk hozzászólását!

Az Ön email címe nem kerül nyilvánosságra.


*


Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .